FIXit | Ascensores Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE Ecospace en façana posterior, C/.Santiago Rusiñol, 4 – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE Ecospace en façana posterior, C/.Santiago Rusiñol, 4 – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE Ecospace en façana posterior, C/.Santiago Rusiñol, 4 – Barcelona

FIXit realitza el projecte, tramita el permís d’obres, les subvencions i executa les obres de rehabilitació per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace ubicat a la façana posterior de l’edifici. S’ha projectat la instal·lació d’un ascensor amb fossat de formigó i estructura metàl·lica per a exteriors amb tancament de panell sandvitx.

FASE I – FIXit realitza la construcció de la fossa de formigó per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Martorell – Barcelona.

S’inicien els treballs d’obra civil. Inicialment es construeix el fossat amb formigó armat hidròfug HA-25 / P / 12 / IIa i acer amb formigó armat r B 500 S. El fossat té una profunditat de 1.20 metres. Es disposen plaques metàl·liques d’ancoratge d’acer laminat S275R, a la base de la llosa.

Ascensores Barcelona - Construcción de foso de hormigón para instalación de ascensor

Construcción del foso de hormigón

FASE II – Fixit realitza la fonamentació de la fossa de formigó i els treballs d’obra civil per a l’obertura d’embarcaments per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Martorell – Barcelona.

Es realitzen els treballs de fonamentació de la fossa per a l’estructura de la instal·lació de l’ascensor. Es realitza la segregació del local.

Ascensores-barcelona-fachada-trasera (1)

També s’inicien les obertures en façana posterior, on se situaran els embarcaments a la cabina de l’ascensor.

Ascensores-barcelona-fachada-trasera (2)

FASE III – Fixit realitza la construcció i tancament de l’estructura metàl·lica per a la instal·lació d’ascensor KONE Ecospace a Martorell – Barcelona.

Es realitzen els treballs d’obra per a la construcció de l’estructura metàl·lica ancorada al forjat estructural, i muntatge i acabat de la claraboia de vidre com a construcció de tancament per a exterior, amb placa sandwich prelacada.

Estructura y claraboya de cerramiento para instalación de ascensor

Estructura y claraboya de cerramiento

FASE IV – Fixit realitza els acabats d’obra civil per a la instal·lació d’ascensor KONE Ecospace a Martorell – Barcelona.

Es construeix una rampa al vestíbul per eliminar totes les barreres arquitectòniques i així realitzar un recorregut accessible.